Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Epigen centrum s.r.o.,se sídlem Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3, IČ: 09112332 , DIČ:CZ09112332 (společnost je plátcem DPH) pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy monikaur.cz.

Úvodní ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Epigen centrum s.r.o., se sídlem Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3, IČ: 09112332, DIČ:CZ09112332 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím objednávkového na internetové adrese monikaur.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“). Předmětem nákupu mohou být produkty fyzické, vstupenky, on-line vzdělání. U jednotlivých skupin platí následující pravidla:

1.1.1. Produkty hmotné povahy (dále jen „zboží“) jsou odesílány na základě uhrazené objednávky do (5) pracovních dnů. Zboží nerozbalené je možné bez udání důvodů vrátiv v lhůtě 14 dnů od objednání. Peníze jsou navráceny zpět na do (30) dnů od přijetí platby. Reklamace zboží (nerozbaleného) probíhá standardním zákonem stanoveném procesu.

1.1.2. Produkty on-line vzdělání (dále jen „program). Nakupující svou objednávkou získává roční přístup k jednotlivým on-line vzdělávacím programům, které navštěvuje formou členské sekce. Zde je umístěn obsah formou vzdělávacích videí, studijních materiálů a audio dokumentů. Jedná se o autorské dílo, na které se vztahují autorská práva.

1.1.2.1. Užívání některých Služeb je Uživatelům umožněno na základě úspěšné registrace. Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele do Elektronického systému po celou dobu existence Účtu (1) rok.

1.1.2.2. Některé služby jsou poskytovány bezúplatně, v případě takových služeb je jasně uvedeno, že jsou poskytovány zdarma. V případě placených služeb je podmíněno otevření uživatelského účtu jejich zaplacením ceny, která je jasně uvedena.

1.1.2.3. Jedná-li se o placenou Službu, v takovém případě Uživatel činí objednávku Služby uskutečněním platby ceny Služby na účet společnosti Epigen centrum s.r.o. či na účet Platební brány (Gopay, s.r.o) bezhotovostním převodem za využití jedné z platebních metod, kterou Elektronický systém umožňuje v okamžiku placení ceny Služby. Smlouva, na základě, které bude Uživateli zpřístupněn obsah Služby pro jeho vlastní potřebu, je uzavřena v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet společnosti Epigen centrum s.r.o. či na účet Platební brány.

1.1.2.4. Cena Služeb je v Elektronickém systému uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

1.1.2.5. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem) na adresu: info@epigencentrum.cz

1.1.2.6. Epigen centrum s.r.o. zpřístupní Uživateli Službu pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Uživatel bere na vědomí, že obsah Služby může pouze opakovaně zhlédnout prostřednictvím Elektronického systému, stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.

1.1.2.7. Služba bude Uživateli zpřístupněna v závislosti na fungování Elektronického systému. V době výpadku či odstávky Elektronického systému může být Služba Uživateli bez nároku na kompenzaci nepřístupná. Uživatel však bude mít právo Službu (resp. konkrétní online kurz) využívat nejméně 12 měsíců od okamžiku uzavření smlouvy týkající se placené Služby (resp. konkrétního online kurzu); v případě bezúplatných Služeb toto právo Uživateli nenáleží.

1.1.2.8. V souladu s § 2112 Občanského zákoníku neoznámí-li Uživatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

1.1.3. Vstupenky – koupí vstupenky se rozumí vstup na jednotlivé akce, přednášky, workshopy, které je pořádáno společnosti Epigen centrum s.r.o. Garance místa (účasti) je zajištěna po plném uhrazení ceny vstupenky. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada. V případě, že bude pořadatelem akce zrušena postupuje se dle pravidel příslušných v tomto případě. Forma a styl kompenzace bude oznámena uživateli písemně.

1.1.4. Vzdělávání – tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při realizaci smlouvy o poskytnutí služeb Poskytovatele, uzavřené mezi Poskytovatelem a odběratelem služeb (dále jen „Smlouva“ a „Klient“), na základě které se Poskytovatel zavazuje Klientovi poskytnout služby v Klientem objednaném rozsahu v rámci jeho účasti na jím zvolené Akci; Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu těchto služeb. V případě, kdy se jednotlivá ustanovení Smlouvy liší od těchto obchodních podmínek, mají přednost ustanovení Smlouvy.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

1.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

1.8. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

1.9. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.9.1. objednávaném zboží,

1.9.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží.

1.10. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.12. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.12.1. Klient bere na vědomí, že některé výukové postupy a metody, s nimiž bude seznámen či které mu budou zpřístupněny Poskytovatelem při plnění Smlouvy, jsou chráněnými právy duševního vlastnictví třetích osob a obchodním tajemstvím Poskytovatele. Klient se zavazuje, že jakékoliv informace o těchto metodách a postupech nesdělí ani nepřístupní třetí osobě, dále že je sám nevyužije či neuplatí pro účely výkonu své podnikatelské činnosti. V případě porušení tohoto závazku Klient uhradí Poskytovateli veškerou škodu, která takovým porušením Poskytovateli vznikne. Závazek sjednaný v tomto odstavci se neuplatí pro případ, kdy je předmětem plnění Poskytovatele dle Smlouvy Akce, jejíž podstatou je výuka konkrétních koučovacích postupů a metod za účelem jejich potenciálního a budoucího využití ze strany Klienta.

1.13. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

1.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.15. Cena zboží a platební podmínky Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na účet CZK prodávajícího č. 771207712/0600, vedený u společnosti MONETA Money Bank, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“); platební kartou prostřednictvím služby FAPI.cz (SmartSelling a.s.)

1.16. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.17. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.18. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.19. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

1.20. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.21. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

1.22. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 odst. 1 nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

1.23. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.22 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@epigencentrum.cz.

1.24. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.25 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší a prodávající zruší kupujícímu přístup do členské sekce.

1.25. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.26. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Dodání zboží

1.27. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.28. Přístup do členské sekce je vytvořen po přijetí platby a informace pro přístup jsou odeslány elektronickou poštou na adresu kupujícího.

1.29. Kupující nabývá přístup do členské sekce zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.30. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat čine oprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní.

1.31. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

1.32. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu nového občanského zákona č. 89/2012Sb. 1.34. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.34. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.35. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.36. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajících, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

1.37.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (přiobjednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně apravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovatprodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.38. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.39. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.40. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.41.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.39) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.41.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.41.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.42. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1.43. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.44. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

1.45. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Závěrečná ustanovení

1.46. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.47. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

1.48. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.49. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.50. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování EPIGENCENTRUM, Holečkova 9, 150 00 Praha 5, adresa elektronické pošty: info@epigencentrum.cz

V Praze dne 28. 3. 2023 , Epigen centrum s.r.o.